U mjesecu maju 2003.godine pokrenut je pilot projekat „Local Government Capacity Building for Integration of Returned Refugees“ u 4 opštine u Bosni i Hercegovini. Dugoročni cilj projekta bio je da podrži trajna rješenja za povratak i reintegraciju izbjeglica i raseljenih lica u Bosni i Hercegovini pomažući i jačajući kapacitete lokalne vlasti i civilnog sektora u svrhu promovisanja demokratije i principa dobre prakse na opštinskom nivou. Implementator projekta bio je Danish Refugee Council BiH.

 

Bazirajući se na rezultatima pilot projekta, uz aktivnu koordinaciju sa DRC-om i Odense kommune te uz podršku Gradske uprave otvoren je 09.06.2006.godine Dnevni centar za stare osobe. Samom otvaranju prethodilo je obimno terensko istraživanje potreba populacije treće životne dobi i tom prilikom anketirano je preko 800 starijih osoba. Rezultati anketiranja pokazali su da pored zdravstvenih usluga starijim osobama nedostaje i druženje, šetnja i društvene igre. Za opremanje prostora i znatnu podršku u prvim godinama funkcionisanja zahvaljujemo Vladi Kraljevine Danske, Danish Refugee Council i kommune Odense.

 

Nakon dugogodišnjeg uspješnog rada sa starijm osobama 28.01.2014.godine Rješenjem o utvrđenosti ispunjavanja uslova u pogledu prostora, opreme, potrebnog broja stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica sa invaliditetom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, udruženje je dobilo status ustanove socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje starih osoba.