Usluge dnevnog boravka:

1. Dnevni boravak sa odgovarajućim okupacionim angažovanjem u
prostorijama centra
2. Ishrana u centru
3. Razne vrste konsultacija i savjeta: zdravstvenog radnika,
psihologa, socijalnog radnika u prostorijama centra
4. Razne vrste okupacionog angažovanja i aktivnosti u
prostorijama dnevnog centra

Savjetodavne usluge:
1. Konsultacije socijalnog radnika
2. Konsultacije psihologa
3. Konsultacije zdravstvenog radnika

Zdravstvene usluge:
1. Konsultacije
2. Svakodnevno mjerenje ŠUK i tlaka
3. Preventivni program zdravstvene zaštite
4. Organizovanje edukatvnih radionica

Rekreativne aktivnosti:
1. Razni vidovi okupacione terapije
2. Rad u radionicama dnevnog centra
3. Tjelesne vježbe i odgovarajuće sportske aktivnosti
4. Zajedničke šetnje, izleti, putovanja
5. Društvene igre (šah, domine, karte, čovječe ne ljuti se…)

Kreativne aktivnosti realizuju se kroz:
1. Vez, dekupaž, pletenje
2. Likovne tehnike i oblasti
Primjenjena umjetnost
– slikanje na staklu, kamenu i flašicama
– izrada raznih vrsta nakita
Slikarstvo
– tehnike: tempera, kolaž, olovka i flomaster
Prostorno oblikovanje
– papir, glina, platno

Kulturno zabavne aktivnosti:
1. Korištenje biblioteke, čitanje dnevne i nedjeljne štampe
2. Organizovanje i učešće na priredbama
3. Posjete muzejima, pozorištima, kinima i dr.
4. Slušanje radia, gledanje TV, video priloga, CD

Edukativne aktivnosti:
1. Organizovanje i učešće na predavanjima
2. Gerontološka edukacija
3. Pohađanje kurseva informatike